De openbare ruimte is van ons allemaal - - wordt aan gewerkt - -

Het ontwerp van de openbare ruimte dat gemaakt is volgens het shared space principe maakt het mogelijk dat er meer nadruk gelegd wordt op de kwaliteit van een ruimte of aaneenschakeling daarvan. Door minder de nadruk te leggen op het doorgaande verkeer en juist meer op de aanwezige dwarsbewegingen kan er een evenwichtiger gebruiksklimaat gecreëerd worden.

 

Er wordt bij de toepassing van shared space vaak onderscheid gemaakt naar verblijfsgebieden en verkeersgebieden. Als je shared space niet als doel ziet, maar als middel om de ‘gezamenlijke ruimte’ te verbeteren, is het logisch dat de toepassing ervan niet gebonden is aan een definitie of formele indeling van een gebied. Het gaat er om dat je met het ontwerpen in gaat op de kwaliteit voor de gebruiker en context van de omgeving. 

“Shared space, hoe doen we dat?”

Samen delen

Shared space gaat uit van één publieke ruimte, die we samen delen; samen delen met alle mensen die hun eigen bezigheden hebben als ze in het centrum zijn. Een inrichting volgende het shared space principe betekent dat er vrijwel geen traditionele, regulerende verkeerstechnische maatregelen worden gebruikt, zoals verkeersborden, stoepranden, stoplichten en wegmarkeringen. Zo komen pleinen en multifunctionele ruimtes tevoorschijn.

 

Rekening houden met elkaar

Door deze andere inrichting worden de (weg)gebruikers gestimuleerd meer eigen verantwoordelijkheid te nemen. In de praktijk blijkt dat als de voorrang niet expliciet geregeld wordt, mensen langzamer gaan rijden en voorzichtiger zijn. Iedereen voelt dan enige mate van onveiligheid, en dat maakt het juist voor iedereen veiliger; mensen zijn alerter, gaan langzamer rijden, maken meer oogcontact en houden eerder rekening met elkaar.

 

Middenweg

Vrijheid en blijheid is mooi. Toch is het belangrijk om in het ontwerp niet alles vrij te laten. Zoek naar de beste ’middenweg’ die past bij de plek en omgeving. Verlaag de rijsnelheid voor meer verkeersveiligheid, vooral voor de kwetsbaren onder ons. Door rekening te houden met de belangrijke looplijnen ontstaat er een logisch ontwerp. Zorg ervoor dat de ruimte begaanbaar en bruikbaar is door minder hoogteverschillen voor ouderen en mensen die minder goed ter been zijn en natuurlijke geleidelijnen en korte oversteken voor blinden en slechtzienden. 

 

Praktijkervaringen

Shared space is een beproefde vormgeving, maar is geen ’blauwdruk-oplossing’. Elke situatie is anders, en dient als zodanig bekeken te worden, besproken en ontworpen te worden. Maak gebruik van praktijkervaringen elders, bestudeer deze en bezoek de locaties. Praat en overleg met alle belangrijke groepen en deskundigen over het ontwerp, op het gebied van stedenbouw, landschap, verkeer en shared space.

 

Geleerde lessen

  • Snelheid vroegtijdig verlagen
  • Rekening houden met zwakkere verkeersdeelnemers
  • Ontwerpen op de menselijke maat

Mixen waar nodig, maar ook voldoende luwe gebruiksruimte creëren

Projecten

Rotonde als plein in omgeving

Rotonde als plein in omgeving

Nabij het centrum van Tiel ligt de 'Rechtbank-rotonde'  ingebed in omgeving. De Nieuwe Tielseweg is een verkeersroute met ongeveer 15.000 motorvoertuigbewegingen per etmaal. Het is dus een druk kruispunt.…

Gemeente Bergen Noord Holland

Gemeente Bergen Noord Holland

Het ondersteunen van de verkeerskundigen bij het verkeersconcept shared space; Het inbrengen van mijn ervaringen op het gebied van verkeerskundig-ruimtelijk ontwerp, waarbij shared space, spacesharing…

Impressie plein Drimmelen

Impressie plein Drimmelen

In Drimmelen is een ontwerpstudie uitgevoerd over de inrichting van een kruispunt in het centrum van Made. Het ideevoorstel heeft niet geleid tot een (her)inrichting. Het kruispunt kan als gelijkwaardige…

Van vijftig naar veilig in Tiel

Van vijftig naar veilig in Tiel

De herinrichting van de gebiedsontsluitingsweg tot een veilige straat. Veilig voor de gebuikers zelf en de schoolkinderen die de route kruisen op weg naar school. De voorrangsweg met ongeveer 9.000 motorvoertuigen…

Lopen loont in Eindhoven

Lopen loont in Eindhoven

In het nieuwe ruimtelijke beleid van gemeente Eindhoven staat de voetganger centraal. Dit betekent dat binnen de nieuwe projecten meer aandacht is voor het lopen in de stad. In Eindhoven zijn twee oversteekplaatsen…

Kapelstraat gemeente Bergen (L)

Kapelstraat gemeente Bergen (L)

In het dorp Afferden is de Kapelstraat in 2009 heringericht. Er is gekozen in samenspraak met de bewoners en ondernemers, om een rijbaan an te leggen die geflankeerd wordt door loopstroken. De scheiding…

Voorplein Station Tiel Passewaaij

Voorplein Station Tiel Passewaaij

In Tiel is in 2007 het nieuwe treinstation Passewaaij geopend. De nieuwe locatie voorziet in een nieuwe stationsomgeving. Het voorplein en de parkeerplaats is uitgevoerd als één grote vlakke…

Space sharing in Stadt Blomberg (D)

Space sharing in Stadt Blomberg (D)

In deze Duitse stad is een experiment gehouden op het gebied van space sharing. In overleg met de gemeenteraad op 17 juni 2009 , bewoners en ondernemers is de proef uitgevoerd. Naast het beschikbaar stellen…

Station Tiel

Station Tiel

In 2009 is het stationsplein heringericht. Hierbij is het voorplein à niveau ingericht. De scheiidng tussen rijden en lopen is vormgegeven met een grijze geleidelijn. De lijn werkt structurend…

Pleintje Damstraat Tiel

Pleintje Damstraat Tiel

In de binnenstad van Tiel is op de kruising Damstraat-Westluidensestraat een pleintje gemaakt. De rijgoot is verdwenen en zijn geen traditionele trottoirs meer herkenbaar. Rondom het plein zijn loopcorridors…

Shared space of space sharing (what’s in a name)

Over shared space is veel geschreven. In de nieuwste publicatie Handboek Verkeersveiligheid van het CROW staat waarom het ‘anders’ ontwerpen nodig kan zijn en wordt het ‘hoe en waarom’ beschreven. Hans Monderman heeft door het verkeersconcept ‘shared space’ te benoemen een hele belangrijke stap gezet in de bredere toepassing van space sharing.

 

 

 


 


Space sharing

In Frankrijk werd in de jaren 80 van de vorige eeuw al vele proefprojecten gestart op het gebied van een ‘andere stedenbouw’. In Nederland werd hiermee geëxperimenteerd in steden zoals Delft, Gouda, Lelystad en Culemborg. In de Franse stad Chambéry is de laatste 30 jaar op grote schaal met een fysieke verandering het rijgedrag en snelheid aangepakt, en daarmee het aantal verkeersslachtoffers betekenisvol verlaagd.

 

In 1985 is tijdens het jubileum van Nederlandse Hogeschool Leeuwarden (NHL) door Joost Vàhl en Jan Giskes een presentatie gegeven over het integraal benaderen van de vormgeving bij het (her)inrichten van de openbare ruimte. Op deze bijeenkomst was ook  Hans Monderman aanwezig.

De presentatie, met prikkelende stellingen [link], is later vertaald in de publicatie ‘Traffic Calming through integrated urban planning (verkeer en stedebouw: samen een kunde apart, 1988 en 1990). [link voorkant]

 

In het verlengde van de al bestaande ontwikkelingen is in de jaren negentig op tal van locaties in (Noord-)Nederland gestart met een meer integrale aanpak van verkeersveiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.

 

In de publicatie Streets [link voorkant] wordt op beeldende wijze verteld dat de openbare ruimte in de eerste plaats een ruimte voor mensen is die een verscheidenheid aan functies herbergt.

 

Shared space

Toen gaande weg de verkeerssystematiek duurzaam veilig aan het ontstaan was, is als tegenwicht de integrale benadering van het (gezamenlijk) ruimtegebruik onder de naam ‘shared space’ vormgegeven. In shared space wordt, net als in de eerdere initiatieven in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, een duidelijke relatie gelegd tussen gedrag en omgeving.

 

‘Anders ontwerpen’ bestond dus al, maar Hans Monderman heeft met de introductie van shared space een verkeersconcept neergezet dat bereikbaar en bruikbaar is geworden voor een ‘breed publiek’. Hans bracht door zijn manier van communiceren shared space in beeld bij bestuurders van gemeenten en provincies èn onder aandacht van vakgenoten. Niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten; shared space is een echt Nederlands exportproduct geworden. 

Er zijn zelfs diverse borden gemaakt voor het aanduiden van gebieden zonder bebording. Dat kan natuurlijk niet. Als er een bord nodig is, dan past maar één bord.

 

© LL


Zoek de verschillen

Het gezamenlijke ruimtegebruik gaat niet uit van een onderscheid tussen wegen met een verkeersfunctie en gebieden met een verblijfsfunctie, maar gaat in op de kwaliteit voor de gebruiker en context van de omgeving. Het concept shared space is daardoor uitermate geschikt om toe te toepassen in de (aangeduide) verblijfsgebieden. Het verkeerssysteem duurzaam veilig biedt hiervoor ook genoeg aanknopingspunten. Het verschil tussen beide ‘merken’ is, dat het concept shared space de problemen anders benaderd.

 

In het concept shared space stelt Hans Monderman dat verblijfsgebieden alleen goed kunnen functioneren als er een bovenliggend netwerk van verkeerswegen is. Het snelle bovenliggend netwerk is nodig om het trage netwerk van wegen met een verblijfsfunctie te laten functioneren. De bedoeling is om het gebiedsvreemde verkeer te weren.

 

Vàhl en Giskes stelden juist dat space sharing ook van toepassing is op gebieden die benoemd zijn tot het verkeersgebied. Dat het gaat om het herstellen van de verdwenen waarden in steden en dat daarbij niet de verkeersintensiteit maatgevend is maar de rijsnelheid. Als je voor mensen wilt kiezen, met al hun beperkingen, moet je de aanvaardbare snelheid bepalen. Bij menging van alle verkeersdeelnemers ligt dit tussen de 25 en 30 km/uur.

Een lagere verkeersintensiteit is natuurlijk goed om te hebben, maar als dat niet regelbaar is moet je niet de waarden ontkennen en het gebied veroordelen tot een verkeerseiland.

 

Door de bovenstaande insteek wordt aangeduid dat met name  op de verbindingszones tussen de verblijfsgebieden veel problemen zijn met het ‘vrije verkeer’ voor voetgangers en fietsers. De verkeersgebieden maken dus onderdeel uit van het verblijfsnetwerk, waar het economische, sociale, culturele en recreatieve leven zich af speelt. Dit staat los staat van de wegencategorisering die vooral bedoeld is om een verkeerssysteem en –circulatie aan te duiden.

 

Figuur: Het verblijfsnetwerk (bron: Traffic Calming, 1988)

 

Zoals in het Handboek Verkeersveiligheid is opgenomen, moeten we de automatische koppeling tussen verkeersintensiteit en wegcategorie loslaten en kijken naar de omgevingscapaciteit. Een belangrijke indicator is de woonfunctie. Het is dus niet de aanbodgerichte aanpak van hoeveel auto’s er door moeten. Juist de vraaggerichte benadering “Wat kan een omgeving aan?”, is belangrijke.

 

In de afgelopen decennia zijn er vele projecten uitgevoerd op de drukkere wegen met het snelheidsregime 50 km/uur. Sprekende voorbeelden zijn de herinrichting van de Grotebrugse Grintweg in Tiel en de Rijksstraatweg in Haren. Beide rond de 9.000 mvt/etmaal tijdens de herinrichting en 50 km/uur. Op dit moment wordt er gewerkt aan de toepassing van shared space op de strandroute door het dorp Bergen NH (ca 8.000 mvt/etmaal). 

Léon Lurvink

mobiel (06) 28 12 32 35

email info@leonlurvink.nl

adres Kloosterstraat 2
4001 NC Tiel

kvk 30239096

website www.leonlurvink.nl